Vidění strašidel, andělů i létajících talířů mají tektonický původ 7. 11. 1999

CBC rádio 1 vysílalo 15., 22. a 29. října 1999 v programu Ideas třídílný pořad Haunted House - Haunted Mind (Strašidelný dům - klamaná mysl nebo snad výstižněji Strašilo mi v domě nebo v hlavě? - což je otázka, na kterou autor pořadu Don Hill hledal odpověd od r. 1993). Poslední třetí část pořadu je možno kdykoliv poslouchat online (hauted.ram), nebo si ji můžete nejprve celou stáhnout: haunted.ra (6369kB).

V r. 1993 si Don Hill koupil dům v krásném místě pod Skalistými horami v Canmore v Albertě (na západ od Calgary). Ve sklepě domu se mu brzo začalo zjevovat strašidlo, cítil se tam stísněně, občas se v noci ozývalo divné klepání a zablikala jim elektrická světla. Zjistil, že v domě údajně strašilo po dlouhá léta a jeho obyvatelé se často měnili. Díky své katolické výchově se Don Hill nejprve pokoušel zahnat strašidlo horlivými modlitbami. Nepomohlo to. Zjistil, že místo, na němž dům stál, bylo Indiány kmene Stoney, kteří tam do minulého století žili, považováno za místo pobytu duchů jejich zemřelých předků, kteří tam strašili, když se jim něco nelíbilo. V celém údolí řeky Bow, v němž se Canmore nachází, je zvýšený výskyt počtu sebevražd. Don Hill tedy pozval krýskou (Cree) právničku a bývalou profesorku University of Saskatchewan jménem Linda Jaine, která zná tradiční indiánská kouzla, používaná v minulosti na uklidňování takových neštastných strašících duší zemřelých, aby udělala v jeho domě pořádek. Zdálo se, že strašidlo po jejích kouzlech dalo na chvíli pokoj, ale po nějaké době se zase objevilo. Nakonec pozval Don Hill ještě své známé budhistické mnichy, aby se i oni pokusili něco se strašidlem udělat. Ale ani oni se svými zaříkávánimi nepochodili. Nakonec se tedy pro klid mysli rozhodl dům navzdory překrásné okolní horské scenérii prodat, jako celá řada předchozích majitelů.

Předchozí vyprávění o událostech z r. 1993 zabralo prvních asi 20 minut první části pořadu a já už se začal bát, že se snad i v CBC zbláznili a spokojí se jen s nadpřirozeným vysvětlením canmorského strašidla (mnoho lidí v Kanadě bere strašidla nějak moc vážně - i některé z mých dcer se o nich v prvních ročnících základní školy učily). Jednalo se však jen o dramatický úvod k racionálnímu vysvětlení takových strašidelných zkušeností.

Donovi Hillovi totiž jeho canmorské zážitky nedaly spát a poctivě se jim snažil po další čtyři roky přijít na kloub. Hledání ho dovedlo do Laboratoře pro neurologický výzkum chování vedené prof. Michaelem Persingerem na Laurentian University v Sudbury v Ontariu, který stimulací spánkových laloků jeho mozku slabým elektromagnetickým polem při jinak naprosté izolaci (ve speciální komoře) všech jeho smyslů od vnějších vjemů vyvolal v jeho mysli přesně stejné pocity přítomnosti strašidla a s tím spojenou úzkost, jaké míval ve svém canmorském domě. Tím bylo jasné, že se ve skutečnosti v jeho domě žádné strašidlo nevyskytovalo, jen jeho mozek je asi citlivější na stimulaci určitým elektromagnetickým polem více než mozky jiných lidí. Bylo též potřeba odpovědět na otázku, co může v někerých místech (domech) vytvářet přechodná rychle proměnlivá elektromagnetická pole (EMP) podobného typy jako Michael Persinger vytváří ve své laboratoři.

O pokusech M. Persingera vím už řadu let. Stimulací spánkových laloků mozku slabým elektromagnetickým polem dokáže vyvolat snad jakékoliv náboženské halucinace a prožitky, zjevení andělů či obcování s bohy. Centrum religiozity ve spánkových lalocích se podle něj u lidí vyvinulo v průběhu evoluce jako obrana proti strachu ze smrti, bez níž bychom v dávných dobách, kdy jsme měli minimální porozumění přírodních procesů, nebyli schopni přežít.

Persinger měl v minulosti potíže získat na svoje z hlediska nábožensky založených lidí jistě kontroverzní pokusy financování z kanadských zdrojů. Do jisté míry financovaly jeho původní pokusy granty americké armády. Dnes jsou obavy o zneužití vysledků jeho pokusů ke kontrole myšlení jiných lidí např. k dosažení absolutní propagangy nebo v nové generaci počítačových her, v níž bude možno pomocí přímé stimulace mozku hračů EMP u nich vyvolat různé halucinace. Objevily se úvahy o možnosti nasytit třeba při televizním vysílání nepříznivých zpráv, indoktrinujících pořadů nebo reklamy současně celou zemi pulzy EMP stimulujícími přímo mozek diváků k žádané reakci na to, co se jim předvádí na obrazovce. Rusové prý také do tohoto výzkumu investovali velké prostředky.

Co mi dříve zcela ušlo bylo, že se Persinger už po desetiletí zabývá i geologií - hledáním procesů v zemské kůře, které mohou vytvářet proměnná EMP schopná výše popsaných stimulací mozku. Pořad "Haunted House - Haunted Mind" byl vynikající v tom, že se pokusil o fascinující syntézu zdánlivě vzdálených poznatků, které dobře vzájemně dohromady zapadají a mají potenciál vysvětlit řadu zbývajících doposud nevysvětlených ("nadpřirozených") jevů občas pozorovaných na Zemi.

Díky zájmu mnoha lidí o záhadné jevy typu létajících talířů (neidentifikovaných létajících předmětů - UFO), jak se v posledních desítiletích stalo zvykem říkat různým anomálním světelným jevům (ASJ), které byly registrovány i v předchozích staletích, jenže před tím, než se objevila možnost cestovat do vesmíru, samozřejmě nikoho nemohlo napadnout jim připisovat nějaký vesmírný původ, se nashromáždila velká databáze těchto pozorování. Persinger a další vědci měli tak dostatek údajů ke studiu korelace výskytu ASJ s polohou zlomů a jiných poruch v zemské kůře a časově s výskytem zemětřesení. Zjistili, že největší výskyt ASJ (hlášení o pozorování UFO) je v těsné blízkosti poruch zemské kůry a časově těsně před a po zaznamenaných zemětřeseních v dané oblasti. Došli k závěru, že anomální světelné jevy musí tedy být vyvolány rostoucím napětím a deformacemi v okolí poruch zemské kůry, což je známo jako teorie tektonických deformací (TST - tectonic strain theory). Předpokládá se, že ASJ mají většinou nějakou formu prostově omezené plazmy. Kandidátů na mechanismus jejího vytváření je celá řada - např. piezoelektrický jev (elektrické pole vytvářené deformací krystalů, což je dobře známo např. u křemene), triboelektřina (elektrické napětí vzniklé třením dvou povrchů), mechanickým tlakem způsobené chemické reakce, které vydávají světlo. Existují i domněnky o přítomnosti kvantových jevech makroskopického rozsahu nebo o uvolňování energie kvantového vakua v oblasti extrémních tlaků ve zlomech zemské kůry. Mění-li se napětí v zemské kůře v nějaké oblasti velmi rychle, mohou uvedené mechanizmy generovat proměnná EMP s frekvencemi jak ve viditelném oboru (světlo), tak v oboru neviditelném, která mohou (jak popsáno výše) v mozku přítomných pozorovatelů vyvolat představy o strašidlech nebo halucinace o přítomnosti mimozemských návštevníků uvnitř světelných objektů (ASJ - UFO) či o únosech na palubě meziplanetárních lodí, které někdy hlášení o pozorování UFO doprovázejí. Při těchto halucinacích postižení "vidí" to, co je v dané době v módě (o čem se ve společnosti mluví) - ve středověku to byli andělé, v 19. stol. víly a v posledních desetiletích návštěvníci z kosmu ("malí zelení mužíci s tykadly"). (Podobně při laboratorních pokusech se při stimulací spánkových laloků zcela stejným EMP Indiánům z kmene žijícího kdesi na jihu USA zcela stejně jako před pěti sty lety zjevovaly obrazy, v nichž hlavní roli hrála zvířata z jejich každodenního tradičního života, zatímco halucinace moderních lidí byly založené na technických vymoženostech z jejich okolí.)

Rychlé změny napětí v zemské kůře může vyvolat i průchod slapového pole měsíce poruchovou oblastí, vstřikování odpadních vod hluboko do zemské kůry, vytváření velkých umělých vodních nádrží za přehradami nebo velké změny průtoku velkými řekami při povodních. Všechny tyto jevy byly také spojeny s výskytem ASJ.

Tektonické deformace se koncentrují kolem jeskyní, elektrické náboje zase kolem špičatých předmětů jako jsou vršky hor. To byla tradičně místa, na nichž vyhledávali náboženské prožitky různí poustevnici, či odkud přinášeli prorokové zjevená boží přikázání (zjevená nejspíše v halucinacích jejich mozků mimořádně citlivých na tektonická EMP).

Celý Bálkán sedí na husté síti tektonických poruch. Mohlo by to snad vést k nadměrné nepříznivé stimulaci jeho obyvatel tektonicky generovanými EMP, čímž by se dal vysvětlit větší výskyt násilí v této oblasti?

Jsou prý na zemi místa (zřejmě v blízkosti tektonických poruch), v nichž se lidé cítí velice stísněně. Nejsou to náhodou místa, která dávní lidé považovali za "tabu", za sídla zlých duchů?

Don Hill po svých zkušenostech jezdí po Kanadě s citlivým magnetometrem od M. Persingera a snaží se, s různým úspěchem, zjišťovat přítomnost electromagnetických pulzů v domech, kde "straší" nebo kde se lidé cítí stísněně. K dlouhodobému měření EMP v jím kdysi vlastněném domě v Canmore, kde to všechno začalo, mu jeho současní majitelé nedali povolení.

Budhističtí mnichové s oblibou provádějí své meditace ve zvýšených (dobře elektricky izolovaných) křeslech oblopeni vysoce vyleštěnými měděnými zrcadly. Kolem jednoho takto se koncentrujícího mnicha bylo měřeno EMP. Nejprve se nic nedělo. Asi po 20 minutách kolem něj opravdu naměřili detekovatelné EMP, které při své meditaci vytvářel v prostoru mezi svou hlavou a zrcadly.

Podobně se možná dá vysvětlit léčení vkládáním rukou těsně na povrchem pacientova těla. Někteří lidé mají prostě větší schopnost vytvářet ve svém nejbližším okolí statická i proměnlivá elektrická pole. Závisí to orientaci a uspořádání těch jejich nervových spojení (synapsí), která mají elektrický charakter. Při jejich vhodném sériovém spojení jsou schopni vyrábět měřitelná pole. Jsou i lidé, kterým není radno podávat ruku, protože při jejich dotyku utrpíte citelný elektrický výboj. Jde o stejný princip jako výboj generovaný elektrickým úhořem, který je schopen vyrobit elektrický výboj smrtelné velikosti.

Strašidla vydávající zvuky (nazývaná i v angličtině "poltergeists") je možno vysvětlit nízkofrekvenčními stojatými zvukovými vlnami generovanými nejrůznějšími zdroji, jejichž frekvence jsou pod hranicí slyšitelnosti lidského ucha, které však mohou interagovat nebo přímo rezonovat s různými volně pohyblivými předměty, které narážením na sebe pak vydávají různá klepaní. Při frekvenci kolem 18 Hz vyvolávají takové stojaté vlny v člověku pocit úzkosti, který spolu s klepáním vede k pocitu přitomnosti strašidla.


Informace zde uvedené pocházejí většinou přímo z pořadu "Haunted House - Haunted Mind" (tak jak jsem si je zapamatoval), nebo v menší míře z online článku Michaela A. Persingera Teorie tektonických deformací jako vysvětlení pozorování jevů UFO nebo z výňatků knihy Petera Brookesmithe o téže teorii na webu ufologů. V obou těchto zdrojích najdete další detaily a odkazy na další prameny. O financování pokusů M. Persingera jsem před léty četl v časopise Saturday Night.


Má snad tradiční čínské umění návrhu orientace a vnitřního uspořádání budov Feng Shui (vítr a voda) přece jen nějaký racionální základ? Správné Feng Shui např. musí používat kompas (orientaci vůči lokálnímu magnetickému poli), dbá na vyhýbání se ostrým úhlům a tvrdí, že dnešní skleněná zrcadla nemají žádný vliv, zatímco středověká zrcadla z vysoce leštěné mosazi měla vliv na to, jak se lidé v budově cítili (přítomnost kovových předmětů a jejich tvar - ostré uhly - by mohly ovlivnit vliv přechodných tektonických EMP na člověka).


<zpět> Don Hill má jinak v CBC na starosti pořad Tapestry, věnovaný spiritualitě současnosti. (Název programu Tapestry je podmalován odkazem Picture Galleries na mnoho pěkných fotografií skutečných tapiserií z torontského muzea textilu.)
---
Poznámka přidaná 19.6.2006: Po napsání tohoto článku přešel Don Hill do CBC Calgary, kde vedl opět velice dobře každodenní pořad Wild-Rose Forum ("talk-show", v níž posluchači mohou telefonicky diskutovat na dané téma s ve studiu přítomnými odborníky). Zhruba před rokem byl ale propuštěn, oficiálně z financních důvodů. Jeho příznivci však tvrdí, ze se jednalo o důvody politické. Jeho pořady byly skutečně často dosti provokativní - zabývaly se nedostatkem demokracie v Albertě. On politické důvody potvrzuje.
Jeho nový web s životopisem: pracuje i jako asistent M. Persingera!